Podmienky pobytu v detskom tábore

  1. Účastník tábora nesmie mať v osobných veciach zbraň ani predmet, ktorým by mohol spôsobiť sebe alebo inému ublíženie na zdraví.
  2. Účastník tábora nesmie fajčiť, ani svojvoľne manipulovať s ohňom, piť alkoholické nápoje a používať omamné látky.
  3. Účastník je povinný rešpektovať táborový poriadok a prevádzkový poriadok ranču.

  4. Do tábora na ranči je zakázané priniesť domáce zvieratá napr.mačka ,pes atď.

  5. V prípade zavineného poškodenia majetku tábora, sa zistí škoda a jej výška sa dá k náhrade osobe ktorá škodu spôsobila.

  6. V prípade vážneho dôvodu je možné dieťa z účasti v tábore odhlásiť. Odhlásenie je povinné najneskôr 5 pracovných dní pred nástupom.

Prehlásenie rodiča / zákonného zástupcu dieťaťa

Prehlasujem, že som bol oboznámený o tom, že prihlásený účastník bude počas tábora bývať v chatkách so základným vybavením, bude sa zúčastňovať táborového programu, jazdeckého výcviku, základného ošetrovania koní.

Prehlasujem, že prihlásený účastník netrpí žiadnou chorobou, ktorá by bránila jeho pobytu v tábore.

Prehlasujem, že prihlásenému účastníkovi nebolo nariadené karanténne opatrenie a ani neprišiel do styku s osobou podozrivou z nákazy. S uvedenými podmienkami súhlasím.